Stichting 't Huus

Een thuis buiten huis

De pedagogische visie

Stichting ’t Huus hanteert een integratieve pedagogische visie. Kleinschaligheid is onze grote kracht en zorgt ervoor dat individuele benadering mogelijk wordt gemaakt.

Pedagogische visie

Binnen stichting ’t Huus staat de unieke persoonlijkheid van de individuele cliënt centraal. Daarom hanteren we een integratieve pedagogische visie. Dit houdt in dat verschillende pedagogische inzichten afwisselend samengaan, waarbij de individuele cliënt de basis vormt, door wiens behoeften en kwaliteiten het accent van de begeleiding wordt bepaald. Kleinschaligheid is de grote kracht van stichting ’t Huus, waardoor deze individuele benadering mogelijk wordt gemaakt.

Werkwijze

In onze werkwijze neemt het concept ‘Kwaliteit van Bestaan’ (Schalock) een grote plaats in. Daarnaast wordt de begeleidingsstijl aangepast aan de sensorische integratie (Bogdashina) en emotionele ontwikkeling (Dosen) van de cliënt.

Het concept van kwaliteit van bestaan biedt een kader om iemands leven in zijn totaliteit te bekijken. Volgens Schalock bestaat kwaliteit van bestaan uit acht domeinen met indicatoren:

– Emotioneel welbevinden (voldoening, vrij van stress, zelfconcept)
– Sociale relaties (interacties, relaties, ondersteuning)
– Materieel welbevinden (financiële status, arbeid, woonplaats)
– Persoonlijke ontwikkeling (onderwijs, persoonlijke competentie, prestaties)
– Fysiek welbevinden (gezondheid, ADL, vrije tijd)
– Zelfbepaling (autonomie, persoonlijke doelen en waarden, keuzes)
– Maatschappelijke participaties (maatschappelijke integratie en participatie, rollen, ondersteuning)
– Rechten (mensenrechten, burgerrechten)

De bedoeling is dat naar aanleiding van dit volledige beeld van iemands leven gekeken kan worden op welke gebieden er ondersteuning nodig is, zodat de kwaliteit van bestaan zo optimaal mogelijk is.

Sensorische integratie

Is de mogelijkheid om informatie met behulp van de verschillende zintuigen op te nemen uit de omgeving, of informatie op te nemen uit het eigen lichaam. De informatie die via de verschillende zintuigen binnenkomt, wordt via het zenuwstelsel geleid naar verschillende plaatsen in de hersenen. In de hersenen start een verwerkingsproces. Dit proces van opnemen, verwerken, analyseren en koppelen heet sensorische integratie. Het uiteindelijke doel is adequaat reageren op de zintuigelijke waarneming.

De manier van informatie opnemen en selecteren is voor ieder persoon anders. De ene persoon is met name visueel ingesteld, een ander veel meer auditief en weer een ander schakelt zijn tastzintuig meer in. Doordat je de mogelijkheid hebt om informatie op te nemen en daarop motorisch te reageren krijg je de mogelijkheid om allerlei ervaringen en ontdekkingen op te doen. Hierdoor ontwikkel je lichaamsbesef, besef van de ruimte en vorm. Problemen in de sensorische integratie kunnen, zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen.

Mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld motorische problemen of onrust, concentratiestoornissen, onhandigheid, gedragsproblemen en problemen in het uitvoeren van de ADL taken. Als deze problemen zodanig zijn dat deze een beperking vormen in het functioneren van de cliënt, is het verstandig om te observeren hoe hij/zij waarneemt en hoe de reactie is op de waarneming. De dagelijkse begeleiding kan dan aangepast worden aan de sensorische integratie van de cliënt.

De emotionele ontwikkeling

Bestaat uit het leren omgaan met eigen en andermans emoties. Belangrijk is om in de dagelijkse begeleiding rekening te houden met de mate van emotionele ontwikkeling van cliënten. Bij veel cliënten met een verstandelijke beperking is sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit houdt in dat de verschillende aspecten in de ontwikkeling van de persoon niet in evenwicht zijn met elkaar.

Veelal blijft de emotionele ontwikkeling achter bij de cognitieve ontwikkeling. Dit maakt een cliënt emotioneel kwetsbaar en vanuit die kwetsbaarheid ontstaat vaak moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook is het risico op overschatting groot, wanneer geen rekening wordt gehouden met de emotionele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om een inschatting te maken van de emotionele ontwikkeling en hier rekening mee te houden in de dagelijkse begeleiding.

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars